Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dalej: "RODO" informuję, że:

1) Spółka WEISS Spółka komandytowa przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie ze standardami RODO oraz innych aktów prawnych.

Kto jest administratorem danych:

2) Administratorem danych osobowych jest spółka WEISS Spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Lwowskiej 34, która wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 563150 (dalej: „Administrator”).

3) Z Administratorem można się kontaktować osobiście lub listownie, na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@webolit.pl lub telefoniczne pod numerem 668 135 668.

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe:

4) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy, która została przez Pana / Panią zawarta z Administratorem oraz realizowania uprawnień Administratora wynikających z tych umów. Dane te mogą być również przetwarzane w celach realizacji marketingu bezpośredniego oraz w celu zabezpieczenia interesów prawnych Administratora z tytułu zawartych umów (dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych:

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych dla zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Administratorem danych (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) – w zakresie w jakim została udzielona;
  • Interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) w postaci dochodzenia jego roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Kto może być odbiorcą danych:

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora. Nadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, jeśli ich udział będzie konieczny dla wykonania umowy, podmiotami tymi mogą być: kancelarie adwokackie, notarialne, a także biura pośredników nieruchomości lub przedsiębiorstwa budowlane;

7) Dane zostaną udostępnione wyżej opisanym odbiorcom jeśli będzie to konieczne dla osiągnięcia celu opisanego w pkt. 4, jedynie w tym celu oraz tylko w zakresie w jakim będzie to konieczne dla jego osiągnięcia;

Nadto informuję, że:

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej wygaśnięciu (niezależnie od przyczyny) – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub z nią związanych;

9) Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub domagać się ich przeniesienia;

10) W zakresie w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pan / Pani prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, ani też nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na innej podstawie prawnej;

11) Na przetwarzanie danych osobowych ma Pan / Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12) Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy oraz realizację obowiązków Stron wynikającą z przepisów powszechnie obowiązujących.